موضوع : از همه مهربان تر                   

 

 هدف های درس :
1 ـ آشنایی دانش آموزان با مفهوم دعا

2 ـ تشویق دانش آموزان به انجام عبادت و دعا

3 ـ آشنایی با طرز رفتار با بزرگترها وکوچکترها          


4 ـ ذکر نام چند دعا و حفظ کردن چند دعای کوتاه توسط دانش آموزان


5 ـ شرکت در انجام مراسم صبحگاهی و قرائت دعا برای سایر دانش آموزان

 

ارزشیابی تشخیصی :


در ابتدای درس و قبل ازشروع تدریس درس جدید ارزشیابی تشخیصی از دروس گذشته به عمل می آوریم . مثلاً «بچه ها درس گذشته در مورد چه بود ؟» جواب می دهند :« در مورد حنایی و جوجه هایش ». می پرسیم :«بچه ها چرا حنایی و جوجه هایش همراه با دانه ،سنگ ریزه می خوردند ؟» می گویند :« برای اینکه دانه هایی که خورده اند بهتر هضم شود . »( 10 دقیقه )

 

آماده سازی و ایجاد انگیزه :

 

برای ایجاد انگیزه و هدایت ذهن دانش آموزان به سوی موضوع درس تصویری مانند تصویر زیر به دانش آموزان نشان می دهیم و ......

به ادامه مطلب رجوع کنید .....