هر انسانی عطر خاصی دارد

گاهی برخی عجیب بوی خدا می دهند

درست مثل مادر